© Hawlfraint y Goron 2017

Mae’r deunydd a welir ar y safle hwn yn cael ei warchod gan hawlfraint y Goron oni nodir yn wahanol. Gellir atgynhyrchu’r deunydd a warchodir gan hawlfraint y Goron (heblaw am yr Arfau Brenhinol a logos adrannol neu asiantaethol) yn rhad ac am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng ar yr amod y bydd yn cael ei atgynhyrchu’n gywir ac nad yw’n cael ei ddefnyddio mewn cyd-destun camarweiniol. Mae deunydd Llywodraeth Cymru ar gael i’w ddefnyddio a’i ailddefnyddio o dan Drwydded Llywodraeth Agored (OGL). Pan fydd unrhyw eitemau hawlfraint y Goron o’r safle hwn yn cael eu hailgyhoeddi neu gopïo i safleoedd eraill, rhaid adnabod ffynhonnell y deunydd a chydnabod statws yr hawlfraint.

Nid yw’r caniatâd i atgynhyrchu deunydd a warchodir gan y Goron yn ymestyn i unrhyw ddeunydd ar y safle hwn a adwaenir fel hawlfraint trydydd parti. Rhaid cael caniatâd i atgynhyrchu deunydd o’r fath gan ddeiliaid yr hawlfraint berthnasol.

Drwydded Llywodraeth Agored

Ein logo

Mae cyfyngiadau ar ddefnyddio ein logo ac ni chaiff unigolion na sefydliadau eraill ei ddefnyddio heb ganiatâd ffurfiol gennym ni.

I ofyn am ganiatâd i ddefnyddio ein logo, anfonwch e-bost i brandingqueries@cymru.gsi.gov.uk

Dilynwch ni ar Twitter a Facebook