Straeon o’r Cymoedd: Newyddiaduraeth Ddinasyddol

Fel rhan o #SgwrsCymoedd rydym ni’n ystyried casglu straeon pobl am eu profiad o fyw yn y Cymoedd…

Bydden ni’n hoffi i chi gymryd rhan! Gallai hyn ddigwydd drwy rannu eich stori, cadw dyddiadur, gwybod am bobl sy’n fodlon rhannu’u straeon a dod yn Newyddiadurwr Dinasyddol, neu hyn yn oed hyfforddi gwirfoddolwyr i gasglu straeon eu hunain.

Bwriedir defnyddio’r data sy’n deillio o hyn i addysgu datblygiad lleol fel rhan o gynllun tasglu Llywodraeth Cymru. Ond yn bwysig hefyd, bydd yr wybodaeth ar gael i unigolion a sefydliadau (ynghyd â hyfforddiant ar sut i’w ddefnyddio), a allai fod yn arbennig o ddefnyddiol i adnabod anghenion, cyfleoedd a thystiolaeth wrth geisio am arian.
Nid dim ond arolwg arall mo hwn, rydym ni am i gymunedau’r Cymoedd ddefnyddio’r dull hwn i gasglu straeon sy’n berthnasol i’w nodau nhw. Rydym ni’n creu offer i archwilio chwaraeon, cymuned ac addysg, felly os ydych chi eisiau deall pam fod pobl yn dod, neu ddim yn dod, i’ch gweithgaredd cymunedol, clwb chwaraeon, neu i helpu deall effaith eich gwaith, gall y dull hwn o weithio helpu!
Bydd pawb sy’n cymryd rhan yn y broses yn cael cyfle i ennill cymhwyster yn y dull newydd hwn o ymchwilio cymdeithasol – cyfle unigryw i wella eich CV a dysgu rhywbeth newydd.

Beth yw Newyddiaduraeth Ddinasyddol?

Bydd pobl yn mynd i’w cymunedau fel Newyddiadurwyr Dinasyddol i gyfweld rhywun am bwnc. Er enghraifft, efallai y byddech chi’n gofyn i ffrind neu gymydog am eu profiad o newidiadau yn eu cymuned, neu efallai y byddech chi’n ymweld â chanolfan gymunedol i sgwrsio â grŵp cyfan o bobl. Byddai’r Newyddiadurwyr Dinasyddol yn defnyddio ap casglu straeon o’r enw SenseMaker® i gofnodi cyfweliadau a holi ambell gwestiwn wedyn.

Y nod yw creu deunydd defnyddiol y gellir ei ddefnyddio i annog pobl i archwilio a deall beth yw’r pynciau allweddol yn eu cymunedau, a chreu ffyrdd newydd o drin y materion hyn gyda’i gilydd. Mae hyn yn helpu i adeiladu a chysylltu cymunedau drwy gael pobl i siarad am y pethau sy’n bwysig iddyn nhw, a’i gwneud hi’n bosib darganfod beth sydd yno’n barod, hyd yn oed.

Cadw dyddiadur

Bydd dyddiadurwyr yn cofnodi eu profiadau dyddiol neu wythnosol gan ddod yn rhan o rwydwaith o bobl fydd yn gallu rhoi adborth a meddyliau am eu profiad bywyd i addysgu polisi ac arferion. Gall dyddiadurwyr hefyd fod yn Newyddiadurwyr! Byddwn ni’n trefnu digwyddiadau yn 2018 gan wahodd dyddiadurwyr a newyddiadurwyr iddynt, felly cadwch lygad am ragor o wybodaeth, neu i ddysgu rhagor neu gymryd rhan, anfonwch e-bost at: hello@storiesfromthevalleys.org

Lawrlwytho ein pecyn ar newyddiaduraeth ddinasyddol

Newyddion Diweddaraf

Astudiaethau achos


Dilynwch ni ar Twitter a Facebook